slimline

stylish, sleek, slimline reading glasses