slimline

stylish, sleek, slim-line reading glasses